ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕdownload

З А Я В К А   З А  У Ч А С Т И Е 

 

 

  1. Наименование на колектива, имената на индивидуални участници и направлението, в което ще се състезават:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1.   Възрастова група: ………………………………………………………………

             3.Име на ръководителя, телефон и адрес за връзка:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Брой на участниците:

                        момичета……………

                        момчета …………….

 

     5.Репертоар: наименование на песните или танците, хореография, музика, времетраене

 /за раздел танцово изкуство /    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

           

               6.Със собствен транспорт ли пътувате? Брой нощувки.

………………………………………………………………………………………………….

  1. Дата, час и вид на транспорта, с който ще пристигнете: ………………………………………………………………………………………………

 

Дата, година…………………..                                                Подпис и печат на организацията: